Har du hodepine eller migrene? (2022)

De fleste har hatt hodepine en eller flere ganger ettersom det er et svært vanlig problem. Noen har det ofte, mens andre en gang i blant. Hva kan gjøres når smertene oppstår?

Har du hodepine eller migrene? (1)

Svært ofte kan hodepine behandles.Lundklinikken vet hvilke typer hodepine som kan ha nytte av behandling.

Ring idag på 38 02 30 01 hvis du ønsker en grundig undersøkelse av din hodepine så snart som mulig.

Det finnes svært mange former for hodepine. Og de ulike typer hodepiner kan ha en eller flere årsaker. Årsakene kan også være sammensatte. Hodepine skyldes sjelden underliggende alvorlig sykdom, men kraftig og vedvarende hodepine skal alltid tas på alvor. Dette gjelder spesielt barn.Hodepine ledsages ofte av andre symptomer som uvelhet, kvalme, tretthet, øresus, ustøhet og konsentrasjonsvansker. Mye hodepine vil i det lange løp kunne påvirke humøret. Har du hodepine en gang i uken blir det over 50 dager i løpet av et år. Søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg. Hodepine er, som alle andre former for smerte, et varsel om at noe er galt. Ofte er det feilfunksjoner i nakken, som leddlåsninger, stram muskulatur, betente senefester, eller triggerpunkter som er årsaken til at vi kjenner hodepine. En og samme pasient kan ha flere typer hodepine samtidig. Å ha diagnosen migrene betyr ikke at man ikke kan ha andre former for hodepine samtidig. Behandling av nakke, skuldre, kjeve og hode kan gi en migrenepasient betydelig mindre hodepine enn før behandling.

Noen eksempler på ulike typer hodepine

Spennings hodepine (stresshodepine eller tensjonshodepine)

En utbredt form for hodepine hvor smertene kan gå til begge sider, ofte oppleves den som et stramt bånd rundt hodet. Smertene kan ofte begynne i nakken eller i bakhodet, og så spre seg fremover i hodet. Vanligvis uten kvalme eller forvarsel og ofte stressrelatert. Denne type hodepine responderer godt til kiropraktisk behandling, både i form av manipulasjonsbehandling, men også i form av avspenningsteknikker og bløtvevsterapi hos fysioterapeuten. Spente muskler i skuldre eller kjeveproblematikk er også vanlige årsaker til hodepine. Hos oss kan du få hjelp til å finne årsaken til din hodepine, og finne frem til riktig behandling.

Nakkehodepine (cervikogenisk hodepine)

Også en utbredt form for hodepine som skyldes låsninger i nakkens ledd. Dette gir hodepine, smerter i nakken og ofte stram muskulatur helt øverst i nakken. Hodepinen kan forverres i visse hode- og nakkestillinger. Nakkehodepine behandles ofte hos kiropraktor og fysioterapeut med god nytte. Kiropraktoren/fysioterapeuen forsøker å gjenopprette normal bevegelighet og funksjon i nakken og dets bindevev, slik at årsaken til smertene og hodepinen forsvinner.

Migrene

Dette er en vanlig form for hodepine som ofte varsles på forhånd. Det er ofte en intens pulserende smerte, som regel på en side av hodet. Hodepinen kan ledsages av kvalme og overfølsomhet for lyd og lys. Oppkast kan også forekomme. Migrene har en kompleks sammenheng, og vi har et eget menyvalg for denne type hodepine. Migrene er en type hodepine vi fremdeles vet lite om, men kiropraktisk behandling har vist seg å kunne ha en effekt for noen migrenepasienter.Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura. Dette kan være flimring for øynene, lyd og lyssky, kvalme og oppkast og hjertebank. Vanlig migrene har lignende type hodepine, men ingen aura i forkant. Vanlig migrene er mer utbredt enn klassisk.Det er viktig å huske på at en migrenepasient kan ha flere typer hodepine tilstede i tillegg til migrene.

Årsak til migrene

Det er fortsatt mye uvisshet når det gjelder hva migrene egentlig skyldes. Men en har idag nok kunnskap til å si at migrene skyldes en komplisert kombinasjon av arvelige forhold, en rekke indre faktorer i kroppen, samt ytre faktorer i miljøet. Anfallene skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen til hjernen. Dette virker å kunne skape en betennelse i venesystemet i hjernen, som gir en intens hodepine.

Kiropraktoren/Fysioterapeuten og migrene

Det sees også en forandring i biokjemiske forhold under et migreneanfall, og det er sannsynlig at et migreneanfall senker smerteterskelen og smerter som i en normal situasjon ikke ville opplevdes som smerter vil oppleves som smerter i et migreneanfall. Dette er mest sannsynlig årsaken til at kiropraktoren/fysioterapeuten kan hjelpe mange migrenepasienter med færre og mindre intense anfall, ved å fjerne smertekilder i nakken slik at man opplever mindre smerte og hodepine ved et anfall.

Vanlige symptomer

Symptomer hos migrenepasienter kan variere voldsomt, fra milde og raskt forbigående anfall, til dramatiske anfall med intense smerter i opptil 2-3 døgn. De fleste migreneanfall følger allikevel et bestemt mønster:Klassisk migrene med auraForvarsel, som glimt foran øynene eller flimring. Kan også være prikking eller nummenhet i arm og fot, lette lammelser, oppkast og diare, uro og hjertebank.Deretter kommer en fase med kraftige smerter, ofte i den ene halvdelen av hodet. Smertene er ofte verst i tinning, panne eller bak øynene.Et anfall kan vare få timer til 2-3 dager og ledsages ofte av kvalme, svimmelhet og lys- og lydømfintlighet.Vanlig migrene, uten auraNormalt uten forvarsel Hodesmertene er som regel jevnere fordelt, men som regel halvsidig.Kvalme er mindre vanlig, men kan forekomme.Felles for klassisk og vanlig migrene er overfølsomhet for lys og lyd.

Migreneutløsende faktorer

Det viser seg å være flere faktorerer som kan utløse et migreneanfall. Hva som utløser et anfall hos en bestemt person varierer, men visse faktorer går igjen:Feilfunksjoner i nakkeTriggerpunkter i nakkeStressSterkt lysStøyIntense dufter (parfyme)Uregelmessig livsførselManglende væskeinntakIntoleranse for enkelte matvarer, e.g. sjokoladeHormonelle faktorer som menstruasjon, graviditet

Behandling

Det har vist seg at behandling kan redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene. Det er derfor fornuftig for alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskel- skjelettsystemet.Målet ved behandlingen er å finne årsak til smertene, oftest feilfunksjoner i nakken ledd, muskler eller bindevev, og så behandle dem deretter. Lundklinikken bruker flere behandlingsteknikker:Spesifikk leddbehandling (Kiropraktor)Tøyninger (fysioterapeuten)Muskulære teknikker (fysioterapeuten)Nevrologiske teknikker (Kiropraktor)Stabiliserende trening (fysioterapeuten)Øvelser, råd og veiledning (kiropraktoren&fysioterapeuten)

Ved et migreneanfall

Det kan være lindrende å oppsøke et stille, kjølig og mørkt rom under anfall. Kjøl ned pannen med kalde omslag. Moderne migrenemedikamenter kan gi effektiv lindring og stoppe eller utsette anfall hos mange.Slik kan du selv forebyggeHvilke faktorer som utløser migrene varierer fra person til person, og det er derfor viktig å prøve seg frem systematisk etter eliminasjonsmetoden. Å føre en hodepinedagbok kan være nyttig. Faktorer som kan være viktige å følge med på kan være:Regelmessig livsstil og søvnÅ stå opp til samme tid hver dag, også i helgene. Det er bedre å gå og legge seg igjen senere.Unngå mat og drikke som gir anfallSkjerm øynene for sterkt sollys, bruk mørke solbrillerUnngå aktiv og/eller passiv røykingUnngå sterke dufter, parfyme kan utløse anfallUnngå mat som kan fremprovosere migrenen

Medikament indusert hodepine

Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsakene til kronisk hodepine.Medikamentutløst hodepine er hodesmerter som opptrer på grunn av langvarig bruk av medisiner mot hodepine. Dette er med andre ord en motsatt effekt av den som var ønsket, medisinen mot hodepine forårsaker hodepine.Dersom man bruker vanlige smertestillende mer enn 15 dager hver måned, eller migrenemedisiner mer enn 10 dager hver måned, er det en risiko for å utvikle medisinutløst hodepine. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenningshodepine, vil oftest medisinutløst hodepine ligne noe med smerter som arter seg som et stramt band over panne, tinninger, og ofte også bakhodet. Hos pasienter som behandles for migrene vil smerten ofte være halvsidig og pulserende, og ligne vanlig migrene. Eventuelt kan man oppleve hyppigere migreneanfall enn tidligere. I tillegg vil medisinutløst hodepine ofte ledsages av andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.Typisk for medisinutløst hodepine er at plagene forverres dersom man slutter å ta medisinen

Sjeldne typer hodepine

Klasehodepine

Dette er en sjelden og invalidiserende hodepine som oftest rammer menn, også kalt Hortons hodepine. Hodepinen kommer anfallsvis, ofte ledsaget av rennende øye og nese på en side.

Hodepine som skyldes annen sykdom:

Infeksjoner og feberBihuleproblemerHøyt blodtrykkHjernesvulsterForgiftningstilstander

Behandling hos kiropraktoren/fysioterapeuten

Spesifikk leddbehandlingTøyningerMuskulære teknikkerNevrologiske teknikkerStabiliserende treningØvelser, råd og veiledning

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 08/08/2022

Views: 6292

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.