Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hvordan kan du skape et? Her er 10 tips! (2022)

Det er essensielt med et godt arbeidsmiljø for at alle ansatte skal glede seg til å dra på jobb og føle stolthet for det arbeidet de gjør. Atmosfæren på arbeidsplassen vil ha mye å si for hvordan man oppfører seg på jobb og hvordan man har det i løpet av en arbeidsdag.

Store deler av timene du er våken i løpet av et døgn blir tilbrakt enten på vei til eller fra jobb, på jobb, eller ofte også for å forberede seg til jobb, enten det er morgenrutiner eller gjøre seg klar for et møte dagen etter. Noen er også med på sosiale aktiviteter med kolleger etter arbeidstid. Man tilbringer altså mye tid med sine medarbeidere.

Det er ikke alltid like enkelt å bevare et godt psykososialt arbeidsmiljø på grunn av at det er så mange forskjellige personligheter samlet på ett sted, tidsfrister man må forholde seg til, stress i forhold til arbeidsoppgaver og en rekke andre utfordringer.

Som arbeidsgiver har du ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet en undersøkelses- og aktivitetsplikt - det vil si at enhver påstand om trakassering må følges opp.

Hvordan kan man skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i bedriften, slik at de kan aspirere i sin stilling, være glade og for at bedriften skal få ut de ansattes fulle potensial?

Når ansatte føler seg verdsatte, respektert og er genuint lykkelige i den rollen de har på jobb, vil de også prestere bedre, holde seg motiverte og samarbeide bedre med andre kolleger.

Ikke tro at ansvaret for å skape et godt arbeidsmiljø kun hviler på skuldrene til den som er HR-ansvarlig. Hver eneste avdeling, hver eneste leder og ansatt kan alle påvirke hvor positiv eller negativ stemningen på en arbeidsplass vil være.

En viktig del av å skape et godt arbeidsmiljø er hvilken holdning man tar med seg til arbeidsplassen hver eneste dag. Dersom man som enkeltperson viser tillit, respekt, oppmuntring, engasjement og tålmodighet, er det mer sannsynlig at man også opplever det samme fra andre. Her får du 10 gode råd for hvordan man skaper et godt arbeidsmiljø.

Gode råd for å skape et godt arbeidsmiljø

1. Lytt

Alle har en egen mening, og alle har rett til å ytre sin mening. Det vil ikke alltid være det du har lyst til å høre, men du utviser respekt og anerkjennelse ved å gi alle de samme mulighetene. Alle i teamet vil ha gode idéer, gi de derfor en mulighet for å skinne. Ved å lytte kan du også bygge bedre forhold til andre ansatte, og kanskje oppklare noe som oppleves som tyngende hos en ansatt. Derfor bør man alltid oppfordre alle ansatte til å ta ordet og skape en arbeidsplass som er fri for fordommer hvor man hele tiden blir respektert for å ytre sin mening. Oppfordre derfor alle til å si hva de mener eller komme med nye idéer. De ansatte vil føle seg verdifulle og at deres meninger og ideér er like viktige som alle andres.

2. Kommunikasjon

God kommunikasjon er helt essensielt for å skape et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at alle forstår hva som forventes av dem, og at man oppklarer alle som kan være uklart eller om noen opplever problemer. Nøkkelen til god kommunikasjon på arbeidsplassen er derfor å være så tydelig som mulig og direkte. Ta tak i problemer så fort de oppstår for å klargjøre hva problemet er, hvorfor det er et problem og hvordan man skal løse det. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Være sikker på at det du sier eller skriver ikke kan misforstås av andre.

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hvordan kan du skape et? Her er 10 tips! (1)


3. Fleksibilitet

Det er viktig å imøtekomme alle ansattes behov for at de skal trives på jobb. Kanskje noen går gjennom noen dypt personlige problemer og har behov for fleksitid? Eller kanskje en ansatt er aleneforsørger og derfor hele tiden må stresse for å få hverdagen til å gå opp? Når man gir ansatte fleksibilitet på jobb får de mer frihet, som kan redusere stress og dermed føre til at de presterer bedre.

4. Skap engasjement og sørg for at alle er involvert

Som leder bør du oppfordre alle ansatte til å aktivt delta på jobb for å utvikle en følelse av fellesskap på arbeidsplassen. Felles lunsj hver dag, feiring av spesielle merkedager, ulike grupper for velvære eller bedriftslag i for eksmepel fotball, eller samlinger utenfor arbeidstidene er alle enkle måter man kan få de ansatte til å føle seg mer involverte.

5. Fordeler

Ved å tilby gode fordeler og insentiver for de ansatte skaper man trygghet og verdi for de ansatte. Dette kan for eksempel være gode pensjonsordninger slik at de ansatte føler seg trygge for at de kan glede seg til dagene som pensjonist når den tid kommer. Samtidig kan det være en god motivasjon for at ansatte jobber hardere og setter mer pris på arbeidet når de føler at de blir rettferdig kompensert.

6. Rettferdige forventninger til alle

Arbeidet kan til tider bli veldig stressende, og det er fort gjort å føle seg overveldet eller at man ikke strekker til i hektiske perioder. Derfor er det viktig at man har rettferdige og realistiske forventinger til alle ansatte. Neste gang arbeidsmengden føles uoverkommelig, kan man for eksempel prøve en ny metode eller strategi for å komme seg gjennom alt og forbedre effektiviteten, i stedet for å overarbeide de ansatte eller utvikle urettferdige forventninger.

7. Gi anerkjennelse for arbeidet de ansatte legger ned

Det kan være en veldig god idé å belønne de som gjør en god jobb. Dette vil oppfordre dem til å opprettholde det gode arbeidet. Samtidig viser man overfor andre ansatte at hardt arbeid blir anerkjent og satt pris på, noe som kanskje vil motivere også de til å streve etter den samme anerkjennelsen og jobbe hardere. Det kan for eksempel være lurt å bruke et par minutter under personalmøtet til å anerkjenne de ansattes arbeid, og samtidig gi ekstra ros til de som virkelig utmerker seg. Eller så kan man gi dem en pris, som for eksempel et gavekort. Det er også mulig å belønne de ved å la de gå hjem fra jobb tidligere enn andre eller la de komme senere.

8. Skap glede og ha det gøy på arbeid

Alle ansatte tilbringer som regel 8 timer om dagen på jobb. Det er viktig å opprettholde et profesjonelt arbeidsmiljø, men det vil ikke si at det skal være kjedelig. En ansatt som opplever glede på jobb, vil mest sannsynlig prestere bedre enn en som mistrives på grunn av kjedelig arbeidsmiljø. Det gjelder å finne en god balanse mellom profesjonalitet og glede.

Det er flere måter du kan skape glede på arbeidsplassen, og det første du kan begynne med er å smile og si “hei” til alle når du kommer om morgenen. Det kan også være lurt å la de ansatte dekorere sin egen arbeidsplass på jobb eller dekorere til høytider. Et hyggelig fysisk arbeidsmiljø kan få alle til å føle seg mer vel og velkomne. Samtidig bør man oppfordre alle til å ta noen små pauser i løpet av arbeidsdagen, fordi det kan føre til at de ansatte blir gladere og mer produktive.

9. Vær et godt forbilde

Dette er noe alle kan gjøre, både ansatte og ledere. Du kan selv være den som setter stemningen på arbeidsplassen. Dersom du kommer på jobb gretten og negativ, vil dette smitte over på de andre ansatte som reagerer deretter. Hvis du holder deg positiv, vil også arbeidsplassen reflektere dette. Et smil har som regel en smittende effekt, noe også en sur mine har.

Vær hyggelig mot alle og behandle enhver kollega med respekt, selv om dere skulle være uenige om en sak. Samtidig bør man også dele gleder eller motivasjon med andre. Dersom du nettopp har fullført en oppgave og føler deg fornøyd med det arbeidet du la ned bør du dele dette med dine medarbeidere. Kanskje du fant en ny metode å løse oppgaven på som viste seg å være veldig effektiv? Del dine erfaringer og hjelpe andre med å holde motivasjonen oppe. Men være forsiktig så det ikke oppleves som skryt av andre.

10. Prøv nye ting

Ikke være redd for å prøve ut nye prosesser eller metoder for hvordan du løser en oppgave. Man bør alltid streve etter å forbedre arbeidsplassen og arbeidshverdagen, noe som kan bety å prøve ut noe nytt. Alle ansatte bør oppfordres til å si sin mening om det er noe de mener bør forbedres på arbeidsplassen. Samtidig kan det være en god idé å se hva som gjør andre bedrifter suksessfulle og ta lærdom. Forskjellige perspektiver kan være en god hjelp for å forbedre bedriften.

Dette kan også innebære at man viser tillit til sine ansatte som leder eller til sine kolleger som arbeidstaker. Noen ganger kan dette bety at noen får ansvaret for nye oppgaver eller prosjekter. Da gjelder det å ikke overvåke, men vise tillit og la dine ansatte gjøre jobben. De har blitt ansatt for en grunn og du må stole på at de vil gjøre en god jobb. Du må selvfølgelig regelmessig sjekke at alt går som det skal, men ikke overdriv.

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Til syvende og sist ønsker alle gjøre så godt de kan når de er på jobb, derfor er det viktig at stedet man tilbringer store deler av dagen er så positiv som mulig. Ingen jobb eller arbeidsplass er perfekt, men en god bedrift vet at en inspirerende og motiverende arbeidsplass for alle ansatte og et positivt psykososialt arbeidsmiljø vil få ut det beste i alle.

Ta i bruk disse 10 tipsene for å skape et godt arbeidsmiljø der du jobber. Et sted hvor menneskene er trygge og kan være seg selv, og samtidig gjøre sitt livs beste arbeid.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 06/01/2022

Views: 6300

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.